Privacyverklaring

i-desire respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met
betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige
transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met
betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor
betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht
op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat
een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De
beheerder”): i-desire, gevestigd te Haagsittarderweg 46, 6132SX Sittard, Kvknummer:
12067323.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door i-desire. Onder persoonsgegevens worden
verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan
worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen
die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische,
culturele of sociale identiteit.

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

  • Naam
  • E-mailadres(sen)
  • Telefoonnummer(s)

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt
voor een betere dienstverlening naar u toe.

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of
wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking,
alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te
nemen via info@i-desire.nl.

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig
identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het
adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende
verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de
verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden
worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt
verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder
heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd
verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de
bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming
voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar
het volgende adres: info@i-desire.nl.

2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor
commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals
deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van
de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent
deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: S.
Raven, info@i-desire.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01 mei 2018 tot nader order.